HOUSE S

hk05ssF8G5348

hk01ssF8G5382

hk25ssF8G5061hk21ssF8G5108 hk17ssF8G5164 hk11ssF8G5276 hk24ssF8G5071 hk23ssF8G5081 hk26ssF8G5031 hk53ssF8G4695 hk40ssF8G4854 hk38ssF8G4876 hk32ssF8G4960 hk30ssF8G4994

photo by Ueda Hiroshi